İlan - 28.07.2021

İlan - 28.07.2021

 Taşınmazların Muhammen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tablodaki gibidir,

Belediyemize ait Yukarıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, Maddesi uyarınca Muhammen bedel üzerinden açık arttırma usulü ile tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ihale  edilecektir, İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tamamen serbesttir, Şartname almak isteyenler Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden 50,00,-TL, karşılığında temin edebilirler, İhaleye girecekler ihale saatine bir saat kalaya kadar; 

a - Nüfuscüzdanı veya kimlik yerine geçebilecek bir belgenin fotokopisi, Kanuni ikamet belgesi veya Türkiye de tebligat için adres beyanı

b - Tüzel kişilerden imza sirküleri, Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü, ihaleye katılabilmek için yetki belgesi, tebligat için adres beyanı ve irtibat telefonu, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi, Şartname Bedelini ve Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D,İ,Kanunun 26, maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne vermeleri şarttır.

Ödemeler, Güvercinlik Mahallesindeki arsaların bedellerinin %25'i peşin, %25'i 60 gün, %50'si ise 120 gün vade ile ödenecektir.

İlanda bulunan parsellere ilişkin konum ve mevki bilgileri [ parselsorgu,tkgm,gov,tr ] ve Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden öğrenilebilir,