05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2016 GÜNÜ 1. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-OsmanCAN-Ahmet ALTINTOP-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Sait TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Sabri SARILAR-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN-Nebi TOPAL- İlyas TOPBAŞ -Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

 

İzinli Üyeler

 

Necip ÇİMEN-Halit KARAARSLAN

 

M E C L İ S  K A R A R  H Ü L A S A S I 

************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 30.12.2015 tarih ve 2015/96-7731 sayılı çağrı pusulası üzerine 05.01.2016 Salı  günü saat: 09.00 da Belediyemiz Altın Park Toplantı salonunda 1. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ: Açılış ve yoklamadan ibaret olup Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Meclis Üyelerinden Necip ÇİMEN ve Halit KARAARSLAN’ın  Başkanlık Makamına vermiş oldukları mazeret dilekçesine istinaden izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

Belediye ve Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ Belediyemiz Okçu Mahallesinde yapılacak olan Buğday Pazarı Kooperatifinden arsa karşılığı alınacak olan 4 adet dükkan ve Yenidoğan Mahallesinde bulunan parsellerin belediyemiz adına satın alınması için encümene yetki verilmesinin gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ: TEDAŞ’a ait kamulaştırma talebinin görüşülmesi. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi kapsamında TEDAŞ’ a devredilmesine, devrine muvafakat verilmesi, devir bedelinin belirlenmesi ve devir işlemleri için Belediye Encümeninin yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ : İçeriçumra Mah. 432 ada 16 parsel nolu taşınmaza ait İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesi. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden oy birliği ile onanması, 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa istinaden Büyükşehir Belediye Meclisince onay sonrası askı işlemlerinin yapılması oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Mehmet AVCI’ya ait dilekçenin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 354 Ada 3 parselin hak sahibi Mehmet AVCI’ ya 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Kazım AVCI’ ya ait dilekçenin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 356 Ada 4 parselin hak sahibi Kazım AVCI’ ya 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ : Dedemoğlu Mahallesi Ahmet AVCI’ ya ait dilekçenin görüşülmesi. Dedemoğlu Mahallesi 354 Ada 1 parselin hak sahibi Ahmat AVCI’ ya 442/3367 sayılı yasa kapsamında gerekli şerhler konularak ilgiliye devrinin yapılmasına ve devir işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ : 6360 Sayılı yasa öncesi üzerinde şerh bulunan parsellerin  görüşülmesi.

6360 Sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce Köy tüzel kişiliği bulunun Abditolu köyü kocayer mevkii 410 ada 47.400 m2 tarla gelirlerinin Konya İşgalaman Mahallesi Çeşme camisi (Recepağa Cami) verilmesine dair tapu kaydı 6360 sayılı yasa ile belediyemize geçtiğinden dolayı tapu üzerinde bulunan şerh aynen uygulanarak yıllık kira gelirlerinin Cami Temsil Heyeti adına açılmış olan Albaraka Katılım Bankası İBANNO : TR 190020300006002624000018 Nolu hesaba aktarılması;

Yine Küçükköy Mahallesinden M29-c-07-a Pafta 150 ada 3 parsel de bulunan 8305 m2 tarla, Küçükköy Mahallesi Bozyer Mevkii 11 Pafta 4313 parsel no da bulunan 1530 m2 tarla gelirlerinin  aynı Mahallede bulunan Camiye arazinin geliri kadar her yıl nakdi yardım yapılması, (Cami adına kesilmiş faturaların arazinin 1 yıllık gelirini aşmamak kaydı ile ödenmesi) oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ : Çaybaşı Mahallesi 848 ada 2 parsel nolu taşınmaz ile Bakkalbaşı Mah. 542 ada 27,28,31,32 parsel nolu taşınmazların trampa edilmesinin görüşülmesi.

Çaybaşı Mahallesi 848 ada 2 parsel nolu taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait Bakkalbaşı Mahallesi 542 ada 27, 28, 31, 32 parsel nolu taşınmazların trampa edilmesi, trampa işlemleri için belediye encümeninin yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.  

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ : Belediyemize devrolan atıl parsellerin satış kararının görüşülmesi.

İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde atıl durumda bulunan belediyemize ait Arsa, Tarla, Köy Odası, Sarnıç Alanı, Harman Yeri, Ahır, Misafirhane, Ev, Kuyu gibi taşınmazlar atıl durumda olduğundan  ekli listedeki taşınmazların satışı için encümene yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ  : Belediyemiz fırınlarında bulunan taşınır malzemelerin satış kararının görüşülmesi. Fırınların içerisinde bulunan mal ve malzemelerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ : Meclis ve Encümen günlerinin belirlenmesi ve Meclis tatil edilecek ayın belirlenmesinin görüşülmesi.

Belediyemiz Meclisi Her ayın ilk haftası Salı günleri saat: 09:00 da toplanması, Encümen günleri Her hafta Pazartesi günleri saat : 09:00 da toplanması ve Meclisin tatil edilmemesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ : Meclis Üyesi Ömer YILDIRIMIN Dilekçesinin görüşülmesi.

Her ay Çatalhüyük Çumra Belediye Spor Kulübü Derneğine her ay yapılmakta olan yardım 13.000. TL den 15.000. TL ye çıkartılmasına, Her yeni kurulacak spor dalı için 3.000.TL ek yardım yapılması ayrıca 6360 sayılı kanun gereğince tüzel kişiliği sona eren İçeriçumra Belediyesinin hala devam etmekte olan İçeriçumra Belediyesi Spor Kulübü Derneğine 1 defaya mahsus olmak üzere 5.000. TL nakdi yardım yapılması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ : Belediyemiz Gelir Gider evraklarının incelenmesi için Denetim Komisyonu oluşturulması 5 adet (Gizli Oyla)

            Belediyemiz Gelir Gider Evraklarının incelenmesi için Denetim Komisyonuna Adalet ve Kalkınma Partisin den Mehmet ALMALI (21) oy Bekir ALAGÖZ (21) oy  Enver GÜDÜL (21) oy  Feyzi YAĞCI (21) oy Milliyetçi Hareket Partisin den Sedat ÇELİK (21) oy alarak Denetim komisyonuna oybirliği ile kabul edildi.        Oybirliği ile kabul edildi.

 

 

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ : Belediyemiz bünyesinde ekonomist çalıştırabilmek için kadro açılmasının görüşülmesi.

Belediyemiz norm kadrosunun 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediyemiz norm kadrosu C-8 cetveline aktarılmıştır. C-8 tablosuna göre  ekonomist çalıştırılması için 1 adet 6. Derecede Ekonomist kadrosunun açılması oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ : Sözleşmeli personellerin maaşlarının belirlenmesinin görüşülmesi.

Belediyemizde “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel” statüsünde çalışmakta olan Personellerin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016 yılı için belirlenen ücret tablosundan tavan ve taban  ücretlerinden ücretlendirilmeleri oybirliği ile kabul edildi.  

            GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ : Okçu Mahallesinde yapılacak olan Buğday Pazarı Kooperatifinden arsa karşılığı alınacak olan 4 adet dükkanın belediyemiz bünyesine aktarılması oybirliği ile kabul edildi.

            GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ : İlçemiz Yenidoğan Mahallesinde bulunan parsellerin belediyemiz adına satın alınması işlemleri  için encümene yetki verilmesinin görüşülmesi. Yenidoğan Mahallesi 795 ada 2 parsel, 796 ada 1 parsel, 797 ada 1 parsel, 798 ada 29 parsel ve  799 ada 1 parsellerin satın alınmasına, satın alma işlemleri için Belediye encümenine yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ Dilek ve temennilerden ibaret olup Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan varmı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

            GÜNDEMİN ONDOKUZUNCU MADDESİ : Kapanıştan ibaret olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

Dr. Mehmet OĞUZ                                Bekir ALAGÖZ                   Öznur TAŞDELEN

Meclis Başkanı                                        Katip Üye                              Katip Üye