01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

ÇUMRA BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2016 GÜNÜ 3. OLAĞAN TOPLANTI KARARLARI

MECLİS KARARLARI

                                                                                                                                

Belediye Meclisini teşkil edenlerin

Adı ve Soyadı

Dr. Mehmet OĞUZ-Meclis Başkanı

Necip ÇİMEN-Ömer YILDIRIM-Recep ÖĞÜTÇÜ-Harun Reşat ERSÖZ-Ahmet ÇOBAN-Bekir YAŞAR-Mehmet ALMALI-Cafer BERBER-Osman CAN-Mehmet YAVUZ-Mehmet DEMİRASLAN-Sait TUTUMLU-Ahmet KÜÇÜKYAYLALI-Hüseyin OKKA-Enver GÜDÜL-Halit KARAARSLAN-Sabri SARILAR-Bekir ALAGÖZ-Sedat ÇELİK-Feyzi YAĞCI-Öznur TAŞDELEN- Nebi TOPAL-İlyas TOPBAŞ-Ehliman TUNALI

Bulunmayan Üyeler

 

İzinli Üyeler

 

Ahmet ALTINTOP

 

M E C L İ S  K A R A R   H Ü L A S A S I

*************************************

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden ve Başkanlığın 25.02.2016 tarih ve 2016/14-1596 sayılı çağrı pusulası üzerine 01.03.2016 Salı  günü saat: 09.00 da Belediyemiz Altın Park Toplantı salonunda 3. Olağan Meclis toplantısını yapmak üzere toplandı.  

 Başkan Dr.Mehmet OĞUZ  tarafından yapılan yoklamada çoğunluğun olduğu tespit edildi.

Meclis Üyelerinden Ahmet ALTINTOP’un  Başkanlık Makamına vermiş olduğu mazeret dilekçesine istinaden izinli sayılması oybirliği ile kabul edildi.

Belediye ve Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ Hayvancılıkta yapılacak alanların tespitinde alınan ücretlerin istihdamı sağlamak amacıyla kaldırılmasının gündeme alınmasını teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

            Karar No 33 : Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda görevlilerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti 410 TL olarak belirlenmiş olup  komisyonun almış olduğu karar oybirliği ile kabul edildi.

            Karar No 34 : 2015 Yılı Denetim Raporları Denetim Komisyonunun incelemesi sonucunda düzenlemiş oldukları rapor meclis üyeleri huzurunda okunarak belediye çalışmaları hakkında meclis üyelerine gerekli bilgi verilmiş olup komisyon üyelerince düzenlenen rapor oybirliği ile kabul edildi.

            Karar No 35 : Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünün bir alt birimi olan Tahakkuk Tahsilat Şefliğine düzenleme yapılarak Tahakkuk Tahsilat ve İcra Takip birimi olarak düzeltilmesi hususunda meclis üyelerine gerekli bilgi verilmiş olup bundan böyle Tahakkuk Tahsilat Şefliği Tahakkuk Tahsilat ve İcra Takip birimi olarak görevine devam edecektir.

Karar No 36 : Belirtilen taşınmazın devrinin yapılamayacağının Adem YÖNET’ e bildirilmesi üzerine bu sefer Adem YÖNET, 28.01.2016 tarihli dilekçesi ile takibinden vazgeçtiği Çumra İcra Müdürlüğünün 2013/820 Esas sayılı icra dosyasına konu 5.975,58 TL asıl alacak, 2,439,34 TL takip öncesi faiz, 1.485,23 TL takip sonrası faiz, 423,31 TL icra harçları olmak üzere toplam 10.323,46 TL alacağı olduğunu belirtmiş ve bu alacağın kendisine ödenmesini talep etmiştir.

Karar No 37 : İçeriçumra Mahallesinde 6360 sayılı yasa öncesinde 775 sayılı yasa kapsamında satışı yapılan ancak hacizli olması nedeni ile devri yapılamayan parsellerden yasa sonrası devir engeli kalktığından İçeriçumra Mahallesi 155 ada 4 parsel nolu 1199 m2 alanlı parselin bedelinin ödendiğinin İçeriçumra Belediyesi’ nin 05.06.2013 tarih ve 20 maddesi ile karara bağlandığından 1976 doğumlu Ali Doğan Oğlu 28226126458Tcnolu Hidayet KOYUNCU’ ya 775 sayılı mevzuat hükümleri çerçevesinde arsa tapu devrinin yapılması, devir işlemleri için Belediye Encümenimize yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Karar No 38 : Belediye Meclisimizin 04.08.2015 tarihli 8. Olağan Toplantısı Gündemin 8. Maddesi ile alınan karar metni Devlet tarafından uygulanan Hayvancılığa yönelik hibe ve faizsiz kredi desteklerinin ilçemizde artırılmasını ve hayvancılığın düzenli bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Plan Bütçe Komisyonunca meclise sunulmuş olan toplantı tutanağı gereği: Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/100.000’lik Konya Çevre Düzeni Planının 4.26.6 maddesinde “Emsale konu alanı 5000 m²’yi geçmeyen tarımsal amaçlı yapılar, Alt bölge için hazırlanan nazım imar planında ayrıca bir düzenleme yapılmamışsa, ilgili kurum görüşleri ile birlikte ilgili ilçe belediyesinin ve gerek görüldüğü takdirde Büyükşehir Belediyesinin izni alınarak, alt ölçekli imar planı aramaksızın yapılabilir.” İfadesi bulunduğundan, ilgili planın 4.26.6 maddesi gereği entegre tesis niteliğinde olmayan emsale konu yapı alanı 5000 m²’yi geçmeyen Tarımsal ve Hayvancılık amaçlı yapılarda İlçe belediyesinin izni gerekmektedir.

a)Tarımsal amaçlı yapılar için Plan Bütçe Komisyonunca 2016 yılı için Yer Seçim Uygunluk Belge Ücreti = Toplam İnşaat Alanı x 7,9TL/m² olarak belirlenmiş ve Ruhsatlandırma aşamasında alınmak üzere bu ücrete ek olarak daha önceden meclis tarafından belirlenmiş Ruhsatla ilgili diğer ücretlerin (Proje Kontrol Ücreti, Aplike Subasman Temel Vize Ücreti, Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Katılım Payı,Yapı Kullanma İzni Bina Kontrol Ücreti) alınmasına,

b)Hayvancılık amaçlı yapılarda ise(Kanatlı hayvancılık hariç) “Yer Seçim Uygunluk Belge Ücreti, Proje Kontrol Ücreti, Aplike Subasman Temel Vize Ücreti, Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Katılım Payı ve Yapı Kullanma İzni Bina Kontrol Ücretlerinin”alınmamasına,

c)Yer seçim Uygunluk Belgesi için Belediye Encümenine Yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündem Maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olup; Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ arkadaşlar dilek ve temennisi olan varmı dedi. Dilek ve temennide bulunan olmadı.

 

Meclis Başkanı Dr. Mehmet OĞUZ alınan kararların Çumra’mıza ve Milletimize hayırlı olmasını dileyerek oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mehmet OĞUZ                                Bekir ALAGÖZ                   Öznur TAŞDELEN

Meclis Başkanı                                        Katip Üye                              Katip Üye

Belediye Başkanı